Den Brune Italienerklub / Vedtægter

Vedtægter

for

”Den Brune Italienerklub”

 

En specialklub under Danmarks Fjerkræavlerforening for  Raceavl.

 

A. Specialklubbens formål. 
 

§ 1. 

 

Specialklubbens formål er at samle alle opdrættere af Brune Italienere, store som dværg, samt at arbejde for yderligere udvikling af Den brune Italiener, og endvidere bidrage til udveksling af erfaringer, specialklubbens medlemmer imellem.

 

§ 2. 

 

Specialklubbens navn er: Den Brune Italienerklub.

 

Specialklubben omfatter: Brune Italiener i stor og dværg.

 

 

B. Specialklubbens medlemmer.

 

§ 3. 

 

Enhver kan optages som medlem.

 

Aktive medlemmer i specialklubben skal samtidig være gyldigt medlem af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. Passive medlemmer kan optages, men er ikke valgbare og har ikke stemmeret i klubanliggender.

Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

Indmeldelse modtages af alle i bestyrelsen.

 

Udelukkelse af et medlem kan kun ske ved bestyrelsens enstemmige beslutning, dog kan vedkommende indanke sagen for specialklubbens næste ordinære generalforsamling for endelig afgørelse.
 
C. Specialklubbestyrelsen. 
 
§ 4. 

 

Specialklubben ledes af en bestyrelse, der består af 5 aktive medlemmer.

Valgene gælder for 2 år af gangen, således at halvdelen af bestyrelsen afgår skiftevis hvert år og efter tur.

Bestyrelsen konstituerer sig selv hvert år med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der vælges endvidere hvert år 2 revisorer, samt 2 bestyrelses suppleanter og en revisorsuppleant. 

 

§ 5. 

 

Formanden sammenkalder til møde i specialklubbestyrelsen ved skriftlig henvendelse og med mindst 8 dages varsel. Der afholdes møde så ofte det findes fornødent, eller når over halvdelen af bestyrelsen skriftlig fremsender ønske herom. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er mødt.

Formanden leder forhandlingerne og varetager specialklubbens almindelige interesser.

 

I formandens fravær træder næstformanden i funktion som formand.  

§ 6. 

 

Sekretæren fører forhandlingsprotokol over beslutninger på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Specialklubbens kasserer fører regnskabet og aflægger årsregnskabet på den ordinære generalforsamling.

Regnskabet afsluttes og revideres inden generalforsamlingen.

 

Antegninger fra revisorerne skal omgående meddeles formanden, der derefter snarest forelægger dette for den øvrige bestyrelse.

Regnskabsåret går fra 1. september til 31. august.
 
D. Generalforsamling

 

§ 7. 

 

Specialklubben afholder en årlig ordinær generalforsamling i forbindelse med hønsedagen. Evt. i forbindelse med Landsudstillingen. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel i medlemsbladet RACEFJERKRÆ eller ved skriftlig henvendelse til alle medlemmer.

 

Dagsorden for klubbens ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1.     Valg af dirigent og stemmetællere.

 

2.     Formandens beretning

 

3.     Det reviderede regnskab fremlægges.

 

4.     Indkomne forslag; (herunder fastsættelse af kontingent)

Forslag der ønskes behandlet på general­forsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før den ordinære general­forsamling.

 

5.     Arbejdsplan for det kommende år.

 

6.     Valg til bestyrelsen.

·        Valg af 2 (3) bestyrelsesmedlemmer

·        Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

·        Valg af 2 revisorer

·        Valg af 1 revisorsuppleanter.

 

7.     Valg af dommer(e) til Landsudstillingen.

 

8.      Eventuelt.
  

Generalforsamlingen kan, når den er lovlig indvarslet, træffe beslutninger i alle klubbens forhold.

 

Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted på en ordinær generalforsamling og da kun med 2/3 stemmers flertal.

 

Formanden kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og er pligtig dertil, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne anmoder derom, skriftligt med angivelse af dagsorden.

Anmodningen afleveres til formanden.

 

Generalforsamlingen skal afholdes inden 1 mdr. efter at anmodningen er fremsat.

 

Kun aktive medlemmer er valgbare og har stemmeret jfr. § 3. (ungdomsmedlemmer undtagen)

 

Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning eller skriftligt, når mindst 1 af de mødte stemmeberettigede ønsker det. 

§ 8. 

 

Medlemmer af D.F.f.R’s hovedbestyrelse har ret

 

til at overvære specialklubbens møder og generalforsamlinger og kan deltage i disse forhandlinger, dog uden stemmeret. 

 

§ 9. 

 

Eventuelle yderlige tilføjelser og ønsker kan gøres til lovene, der hvor det skønnes nødvendigt.

For eksisterende specialklubber skal lovændringer og fravigelser meddeles D.F.f.R. senest 14 dage efter vedtagelse på generalforsamlingen. 

§ 10. 

 

Specialklubbens opløsning kan kun finde sted på en særlig i den anledning indkaldt ekstra­ordinær generalforsamling, og når det skrift­ligt er meddelt medlemmerne i form af dagsor­den for denne ekstraordinære generalforsamling.

Mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer skal stemme for opløsning af klubben.

 

Specialklubbens midler deponeres ved D.F.f.R for evt. senere at komme en genopstartet specialklub til gavn.

 

Således vedtaget på Den Brune Italienerklub's general-forsamling d. 26. september 1999. 

 

Formand: Magnus Ladefoged.
 
 

”Den Brune Italienerklub”

Pokal og Præmieregler

 

I forbindelse med D.F.f.R. 's landsudstilling uddeles hvert år 4 vandrepokaler samt 2 æresdiplomer til store samt 5 vandrepokaler og 1 æresdiplom til dværge.

 

Uddeles som følger:

 

Stor Race:

 

 

l.               5. dyrs Pokal  (Evigtvandrende)

                   

Højest kårede 5 dyr, hvor begge køn er repræ­senteret. Haner går frem for høner. Ved point­lighed her går det hold med højest kåret hane/r forud. Ved pointlighed her går det hold hvis hane/r har fået mest i type forud. Ved pointlighed her trækkes der lod.

 

 

 

2.              Hanepokal  (Evigtvandrende

 

Højest kårede 2,1

Ved pointlighed går det hold hvis hane/r har fået mest i type forud. Ved pointlighed her trækkes der lod.

 

 

 

3.              Hønepokal (Evigtvandrende)

                      

Højest kårede 1,2

Ved pointlighed går det hold hvis høne/r har fået mest i type forud. Ved pointlighed her trækkes der lod.

 

 

 

4.              Triopokal

 

Tildeles højest kåret 2,1 eller 1,2

Haner går frem for høner. Ved point­lighed her går det hold med højest kåret hane/r forud. Ved pointlighed her går det hold hvis hane/r har fået mest i type forud. Ved pointlighed her trækkes der lod.

 

Pokalen vindes til ejendom efter tre gange i træk eller fem gange i alt.

 

 

 

1.              Haneæresdiplom

 

Næsthøjest kårede 2,1

Ved pointlighed går det hold hvis hane/r har fået mest i type forud. Ved pointlighed her trækkes der lod.

 

 

 

2.              Høneæresdiplom

 

Næsthøjest kårede 1,2

Ved pointlighed går det hold hvis høne/r har fået mest i type forud. Ved pointlighed her trækkes der lod.

 

 

Dværge:

 

 

 

1.              Hanepokal (Evigtvandrende)

 

Højest kårede 2,1

Ved pointlighed går det hold hvis hane/r har fået mest i type forud. Ved pointlighed her trækkes der lod.

 

 

 

2.              Hønepokal (Evigtvandrende)

 

                  

Højest kårede 1,2

Ved pointlighed går det hold hvis høne/r har fået mest i type forud. Ved pointlighed her trækkes der lod.

 

 

3.              5 dyrs Pokal (Ejnar Andersens mindepokal)

 

Tildeles højest kåret 3,2 eller 2,3

Haner går frem for høner. Ved point­lighed her går det hold med højest kåret hane/r forud. Ved pointlighed her går det hold hvis hane/r har fået mest i type forud. Ved pointlighed her trækkes der lod.

 

Morten Lund